Документація до захисту. Спеціалісти. 2015 рік.

Зразки необхідних документів:

Титульний аркуш

 Завдання на дипломний проект (роботу)

Шаблон таблиці з балами від керівника для спеціаліста

Відгук керівника ДП

Рецензія на ДП

За 3 дні до захисту

треба здати документи секретарю ЕК

(ауд.112-15 Бояріновій Юлії Євгенівні)

1. Зброшурований та підписаний дипломний проект(роботу)

            Структура дипломного проекту(роботи):

                ·           Титульний аркуш із зазначенням спеціальності 123 Комп'ютерна інженерія 

                                                                                «Комп'ютерні системи та компоненти» 

                                                                        або  «Системне програмування»

                                                                        або  «Спеціалізовані комп'ютерні системи»),

теми, ПІБ студента, керівника, консультантів, рецензента і т.д., де мають бути всі підписи;

·           ЗАВДАННЯ на ДП із обов’язковим зазначенням номеру та дати наказу(№4139-с_ від 13.11.2017  _ р.) та календарним планом;

·           Анотації (укр., англ., рос. мовами на окремих аркушах)

·           ОПИС АЛЬБОМУ (перший аркуш – з  великим кутовим штампом, де мають бути всі підписи);

·           ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ (перший аркуш – з великим кутовим штампом, де мають бути всі підписи);

·           ВІДОМІСТЬ ТЕХНІЧНОГО ПРОЕКТУ (перший аркуш – з великим кутовим штампом, де мають бути всі підписи);

·           ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА (перший аркуш – з великим кутовим штампом, де мають бути всі підписи - ЗМІСТ), яка завершується СПИСКОМ ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ (відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006). Розділ "Охорона праці" - відсутній;

·           ДОДАТКИ (копії графічних матеріалів – з великим кутовим штампом, де мають бути всі підписи, лістинг програм(-и))

2. Компакт-диск з матеріалами дипломного проекту(роботи)

          Інформація, записана на диск,  повинна бути структурована наступним чином:

·           папка TEXT;

·           папка GRAPH;

·           папка PROGRAM;

·           папка PREZENTATION

·           папка WEBSITE (містить файл з анотаціями на трьох мовах та файл з ТЕКСТОВОЮ інформацію про РОЗРОБКУ, що розміщуватиметься на сайті кафедри).

На диску повинен бути підпис керівника. Цей диск необхідно вкласти в конверт, що кріпиться до обкладинки зброшурованого дипломного проекту.

3. Плакати з кресленнями – не менше 6 шт.

4. Зброшуровані копії слайдів презентації (якщо є)

5. Рецензія

6. Відгук керівника (з таблицею оцінки якості дипломного проекту/роботи)

7. Залікова книжка

8. Копії опублікованих статей, тез доповідей, довідку про впровадження (якщо є)

Після проходження нормоконтолю дипломний проект підписується завідувачем кафедри СПіСКС Тарасенком В.П. не пізніше, ніж за три дні до захисту в 102-15 к.

Особи, дипломний проект яких не підписаний завідувачем кафедри, до захисту НЕ ДОПУСКАЮТЬСЯ!

За несвоєчасне подання вище зазначених документів, а також за оформлення їх в неналежному вигляді накладатимуться штрафні бали (див. табличку)

Порядок підготовки дипломного проекту до захисту

  1. Підшитий ДП і графічний матеріал підписується автором, керівником, рецензентом, відповідальним за нормоконтроль.
  2. Диск з матеріалами ДП підписується керівником та приклеюється в конверті на обложці ДП.
  3. ДП разом з рецензією, відгуком та табличкою результатів оцінювання від керівника (посилання на зразок в електронному вигляді дивись вище) та графічними матеріалами надається секретарю екзаменаційної комісії для розміщення матеріалів ДП на сайті кафедри.
  4. Після того, як матеріали ДП будуть розміщені на сайті кафедри (секретар засвідчує це своїм підписом в таблиці результатів оцінювання), студент підписує свою роботу у завідувача кафедри.
  5. Затверджений завідувачем кафедри ДП разом з усією необхідною документацією остаточно здається секретарю екзаменаційної комісії.
  6. Захист ДП відбувається згідно графіку.
escort çeşme escort karabük escort kilis escort ıgdır